ESG, neboli Environmental, Social a Governance udržitelné téma hýbe světem. Na konferenci COP26 v Glasgow v listopadu loňského roku byla ustanovena iniciativa GFANZ (Glasgow Financial Alliance For Net Zero), která sdružuje přes 101 bank a má pod správou 67 triliónů dolarů. Ta udala jasný směr, že finanční instituce jsou jedním…

As the first day of #COP26 nears its end I have decided to share some key takeaways from the speeches given by the world leaders in Glasgow.

First of all, it must be stated how similar all the speeches were and how (maybe with the exception of Prince Charles and…

(Porovnání četnosti vyhledávání. Čísla představují zájem o vyhledávání vzhledem k nejvyššímu bodu na grafu pro danou oblast a čas. Hodnota 100 je pro tento termín největší popularitou. Hodnota 50 znamená, že je tento výraz o polovinu oblíbenější. Skóre 0 znamená, že pro tento výraz nebylo k dispozici dostatek dat.)

Vzhledem k rostoucí popularitě těchto témat se tak nabízí otázka, jestli by se společnosti měly zajímat o svou uhlíkovou stopu a jaké výhody jim to přinese.

Společnosti mohou díky změření své uhlíkové stopy a posunem k udržitelnosti jak zvýšit obrat, tak i ušetřit na nákladech.

Jak může udržitelnost zvýšit Váš obrat ?

  1. 📚 🏅Buďte mezi prvními —…

Nowadays, we are all constantly surrounded with the news and pledges regarding global warming, carbon footprint, climate change, biodiversity, ESG, recycling etc. The popularity of these terms is gaining on importance even in comparison with global news such as the release of the new 📲iPhone 13 .

Search Frequency Comparison. Numbers represent search interest relative to the highest point on the chart for the given region and time. A value of 100 is the peak popularity for the term. A value of 50 means that the term is half as popular. A score of 0 means there was not enough data for this term. (Google Trends)

Given the rising…

Povědomí odborné veřejnosti o udržitelnosti a o důležitosti udržitelného reportingu roste. To prokázala i studie dostupnosti informací o udržitelnosti u českých bank.

Co se však týče pojišťoven, situace je opačná. Z top 5 největších pojišťoven (dle počtu klientů) o lokální udržitelnosti reportuje pouze Kooperativa a ČPP, které obě spadají do…

Karel Kotoun

Financial Services & Entrepreneur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store