(Porovnání četnosti vyhledávání. Čísla představují zájem o vyhledávání vzhledem k nejvyššímu bodu na grafu pro danou oblast a čas. Hodnota 100 je pro tento termín největší popularitou. Hodnota 50 znamená, že je tento výraz o polovinu oblíbenější. Skóre 0 znamená, že pro tento výraz nebylo k dispozici dostatek dat.)

Jak může udržitelnost zvýšit Váš obrat ?

  1. 📚 🏅Buďte mezi prvními —…

Search Frequency Comparison. Numbers represent search interest relative to the highest point on the chart for the given region and time. A value of 100 is the peak popularity for the term. A value of 50 means that the term is half as popular. A score of 0 means there was not enough data for this term. (Google Trends)

https://www.pveurope.eu/markets-money/first-global-index-price-carbon-credits
  • Carbon Tax: the…

https://www.green0meter.com/


Green0meter CO2 dashboard via www.green0meter.com


  • 30-year long-term horizon covering the…


https://ukcop26.org/

Karel Kotoun

Financial Services & Entrepreneur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store