• Současná krize bude mít více strukturální než ekonomické dlouhodobé dopady na stávající trh práce. Mezi ně se řadí například možné zvýšení vlivu odborů, větší tlak na práci z domova, lepší správa a předvídání zásob a skladového hospodářství, tlak na digitalizaci služeb včetně zdravotnictví a zásadní změny v opatrovnických službách a dopravě.
  • Hoteliérství bylo zasaženo více než 50% snížením příjmů, a to i se zvýšením domácího turismu. Až 70 % zaměstnanců v hotelovém průmyslu bylo propuštěno anebo posláno na neplacené volno, což překračuje republikový průměr, kdy se počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce zvýšil od ledna o téměř 50 %. Dopad je akcelerován sézonností hotelového průmyslu, čili lze očekávat dopady i v následujících měsících a příštím roce, kdy budou menší hoteliéři donuceni zavřít. Navíc vládní program zaměřený na malé a střední podniky nebyl tak snadno administrativně dostupný jako například program zaměřený na OSVČ, což jistě nepřišpělo již tak negativní situaci.

Zdroj: Accenture na základě dat CZSO.CZ

  • Pozice, které se redukují, převážně dopadají na zaměstnance v restauracích, kuchyních a doplňkových službách jako například masáže a fitcentra.
  • Stávající krize má na druhou stranu pozitivní dopad na obory spojené s informačními službami, zásilkové a dopravní služby, sestřičky, podpora na call centru, zaměstnanci skladů, ochranky, výrobci obalů na potraviny anebo výrobci trvanlivých potravin.

Financial Services & Entrepreneur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store