Jak dostupné jsou informace o udržitelnosti ?— porovnání českých bank

  • Komerční banka: Díky svému nejobsáhlejšímu reportu získala Komerční banka první místo, a to přes to, že měření CO2 proběhlo poprvé pro rok 2020.
  • Moneta Money Bank: Jakožto jediný zástupce v TOP4 české banky, bez mezinárodní matky si vedla Moneta Money Bank skvěle, a to především díky lokalizovanému dotazníku CDP a délce měření CO2 již od roku 2016.
  • Česká spořitelna: I přes obsáhlý report o udržitelnosti byli informace obsažené v něm na agregované úrovni s odkazem na globální report na groupové úrovni. To zapříčinilo nižší skóre dostupnosti informací.
  • ČSOB: Podobná situace, jako u České spořitelny, především s ohledem na skupinové výsledky zapříčinila i totožné skóre.
Sustainalytics.com

--

--

Financial Services & Entrepreneur

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Karel Kotoun

Karel Kotoun

Financial Services & Entrepreneur