Jak dostupné jsou informace o udržitelnosti ?— porovnání českých bank

Studie porovnávala dostupnost jednotlivých atributů z výroční zprávy o společenské udržitelnosti jednotlivých bank. Maximální počet atributů byl 72 a níže uvedené skóre vyjadřuje procentuální obsažení daných atributů ve výroční zprávě o udržitelnosti.

Sustainalytics.com

--

--

Financial Services & Entrepreneur

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store